straight (2248K)

straig

itellyou (806K)

i tell you

mine (683K)

mine

shitgot (1009K)

shit got

talk (2533K)

talk